Belediyeler için Dijital Yönetişim Fırsatları

İNGEV’in İPM ve Oxford iş birliğinde hazırladığı “Yerel Yönetimler için Dijital Yönetişim Fırsatları” raporu yayınladı. Rapor Korona virüs salgını ile hayati önem kazanan bir konuyu inceliyor. İNGEV Başkanı Vural Çakır, yazdığı önsözde fırsatlara şöyle değindi:

Korona salgını belediye vatandaş ilişkisinin dijital ortamda ve çift yönlü işleyecek, algoritmalarla desteklenen bir zemine oturtulmasının ne kadar kritik olduğunu gösterdi.  Bazen mahalle, bazen belki sokak bazında oluşturulmuş dijital yurttaş gruplarıyla belediye yönetimleri arasında işleyen platformlar gerekiyor.

Belediyeler birçok kamu kurumu ile iş birliği içinde çalışmak, karar almak ve uygulama koordinasyonu sağlamak durumundalar. Dijital dönüşüm burada da süreci kökünden değiştirecek imkanlar yaratabilir. Yaşadığımız salgın koordinasyon ağlarının kurulması ve çalışması ile ilgili kuralların oluşturulmasına olan ihtiyacı gösterdi.

Büyükşehirler veya ilçeler bazında belediye ve STK yönetimlerini dijital ortamda bir araya getiren, kendi uzmanlıklarına, işleyiş sistemlerine ve aksiyon kurallarına sahip ağların oluşması için artık hızlanma zamanıdır.”

Raporun tamamı için tıklayınız…

Raporla ilgili bilgi ve sorularınız için  berk.coker@ingev.org

Yerel Yönetimlerde Dijital Yönetişim Fırsatları Çalışma Konferansı 1 Nisan’da

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifinin ikinci başlığı olan “Yerel Yönetimlerde Dijital Yönetişim Fırsatları” Çalışma Konferansı 1 Nisan’da Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriyoruz.

İNGEV, İPM ve Oxford Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek çalışma konferansında belediyelerin dijital dönüşüm olanaklarına, yönetişim için nasıl kullanılabilecekleri konusundaki fırsatlara değinilecek ve etkinliğin ardından yayınlanacak sosyal politika raporu ile konu desteklenecek.

Yerel düzeyde yönetişimin güçlenmesine pratik katkılar sağlayacak çalışma konferansında;

  • Belediyeler vatandaşlarla 360 derece etkileşim sistemini nasıl kurabilir?
  • Yönetim süreçlerinin gerektirdiği dinamizmi ve uymak zorunda oldukları yasal-idari ortamı oluşturmada vatandaşı karar sürecinin içine nasıl dahil edebilirler?
  • Birey olarak vatandaşı veya çeşitli vatandaş topluluklarını nasıl kapsarlar?
  • Bilgilendirmeler kendi başına değerli ama bunun ötesine nasıl geçilebilir?

gibi birçok sorunun yanıtı verilecek, Yerel Yönetimlerden ve iş dünyasından yöneticiler ve uzmanların katılımıyla düzenlenecek panellerde konunun detayları netleştirilecek.

1 Nisan Çarşamba günü saat 13.00 – 17.30 aralığında gerçekleştirilecek çalışma konferansına kayıt olmak için:

ActHuman “Yerel Yönetimlerde Dijital Yönetişim Fırsatları” Çalıştayı, MBB’nde Gerçekleşti

İNGEV, İPM ve Oxford Üniversitesi iş birliğinde ActHuman 2. Dönemi başladı.  “Yerel Yönetimlerde Dijital Yönetişim Fırsatları”nı belirlemeyi amaçlayan 2. dönemin ilk danışma kurulu toplantısı Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleşti.

Oxford’dan Dr. Eren Korkmaz, “Yerel Yönetimlerde Dijital Yönetişim Fırsatları” üzerine bir sunum yaptı. Korkmaz, sunumunda teknoloji ve toplumsal dönüşüm, son teknolojiler, dijital yönetişimin getirdiği imkanlar ve bu konudaki doğru uygulamaları paylaştı.

Sunum sonrası, belediyeler, kamu kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, ulusal STK’lar ve özel sektör temsilcileri, belediye yöneticilerine nasıl bir fırsatlar raporu hazırlanması gerektiği ile ilgili görüşlerini ilettiler.

Çalıştayda özellikle belediyelerin dijital yönetimde ihtiyaçları üzerinde durulurken, yönetişim kapasitesini özellikle geliştirecek teknolojik uygulamalar; belediyelerin nasıl daha iyi organize olabileceği ve ne tür iş birlikleri geliştirmesi gerektiği, iyi örnekler ve Türkiye’de nasıl daha doğru uygulanabileceği gibi önemli konular masaya yatırıldı.

Üç aylık bir çalışma sonunda dijital yönetişim fırsatları raporu yayınlanacak.

“ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi” İlk Sosyal Öneriler ve Politikalar Kitapçığı Çıktı!

İNGEV-İPM (Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi) ortak girişimi olan “ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi”nin ilk sosyal öneriler ve politikalar kitapçığını ekte sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ortak girişimimiz, Suriye Ekonomi Forumu’nun da desteği ile “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketler İçin Potansiyel İyileştirme Alanları” kitapçığını hazırladı. Bu kitapçık, giriş bölümü ile hem Suriye Krizi ve Türkiye’de Suriyeli Girişimciliğine bakmamıza, hem de ikinci bölümü “Potansiyel İyileştirme Alanları” ile hukuki ve finansal mevzuata dair 11 iyileştirme alanıyla ilgili bilgilendirme imkanı tanıyor.

Kitapçıkta bulunan hukuki ve finansal mevzuata dair iyileştirme alanları şu on bir konu altında toplanıyor: Bilginin Merkezileşmesi Ve Yayginlaştirilmasi, Türkiye’de Ticaret Yapmak, Yasal Mevzuat, Seyahat Kolayliği, Çalişma İzni Kolayliği Ve Kotalar, Finansal Hizmetlerin Netleştirilmesi Ve İyileştirilmesi, Resmileştirme Ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi, Uzun Süreli Sürdürülebilirlik Garantileri, Yaklaşim, Firsat Eşitliğiiş , – Yatirim Oryantasyonu, 2.9 Oda Ve Derneklerin Rollerinin Artirilmasi, İşgücü Piyasasi İhtiyaçlari, Büyük Ölçekli Tarim Ve Hayvancilik Projeleri.

Kitapçığı Nasıl Hazırladık?

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin İNGEV ve İPM tarafından Mayıs 2017’de kurulmasının ardından “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketlerin Türkiye Ekonomisi ve İstihdamına Katkısını Geliştirmek” başlığı ile ilgili bir proje yönetim takımı oluşturuldu. Bu sayede konuya dair genel yaklaşımın belirlenmesi sağlandı. Bu başlık altında proje yönetim takımından proje görevlendirmeleri yapılarak araştırma ve kaynak taramaları yapıldı. Taslak politika dokümanının geliştirilmesi için İNGEV sekreterya ve proje yönetim takımı ilk toplantıdan bir ay sonra yeniden toplanıp fikir alışverişinde bulunarak dokümanı, 27 Eylül 2017’de düzenlenen çalışma konferansı için hazır hale getirdi.

Salt Galata – İstanbul’da düzenlenen çalışma konferansında konunun değişik açılardan tartışılması sağlandı ve ilklerden biri olarak Suriyeli girişimci ve şirket sahipleri kendileri için hazırlanmış bir panelde, sürece nasıl katkıda bulunabileceklerini tartıştılar. Diğer yandan, bakanlıklar, uluslararası kurumlar, ulusal sivil toplum kuruluşları, üniversite ve özel sektörün değerli temsilcileri fikirleri ile bu dokümana destek verdiler. Taslak politika dokümanı, sürecin başından beri yanımızda olan Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Toplantı sırasında alınan geribildirimler doğrultusunda kitapçığa son hali verildi ve ActHuman logosundaki dört üçgeni temsil eden kamu-özel sektör-üniversite ve sivil toplum çevresinde yaygınlaştırılmaya başlandı.

Raporu incelemek için tıklayınız…

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi 1. Konferası Yoğun İlgi Gördü…

İNGEV – İPM işbirliği, UNCHR desteği ve Suriye Ekonomi Forumu katkılarıyla hayata geçen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin ilk konferansı 27 Eylül 2017, Çarşamba günü Salt Galata‘da gerçekleştirildi. “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketlerin Türkiye’de İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek” isimli konferansa kamu, özel sektör, STK ve akademi dünyasının önemli temsilcileri katıldı.

Bu önemli konuyu tartışmak üzere ilk kez  Suriyeli girişimciler, kamu kuruluşlarından uzmanlar ve ilgili sivil toplum yöneticileri bir araya geldi.

Konferansın açılış konuşmalarını İNGEV Başkanı Vural Çakır ve İPM Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman yaparken, günün moderasyonunu İNGEV Direktörü ve Danışma Kurulu Üyesi Berk Çoker yaptı. Etkinlikte, Building Markets’ın yakın zamanda yayınladığı “Another Side to the Story” raporu Ülke Direktörü Işık Oğuzertem tarafından sunuldu. Suriyeli Girişimcilerden Öyküler panelinde Suriyeli girişimcilerden dinlenen başarı öyküleri sonrası Büyükelçi Adnan Keçeci‘nin Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin genel durumu üzerine konuşma yaptı. Resmi rakamlara göre, bugün Suriyeli mülteciler tarafından kurulan (yabancı sermaye şirketi statüsündeki) şirket sayısı 8 bine yaklaşıyor. Kayıt dışı sayılabilecek tarafta bu rakamın 30 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Türkiye ekonomisine, istihdamına ve genel olarak entegrasyona katkısını artırmak için, Suriyeli mülteci girişimciliğin nasıl desteklenebileceği konusunun tartışıldığı konferansta, Suriye Ekonomi Forumu/ İPM ve İNGEV’in birlikte hazırladığı mevzuat ve ticarete dair Taslak Politika Dokümanı, Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Suriyeli girişimciler için teşvikler, vergi ve muafiyetler, çalışma koşulları, istihdam, iş ağı, resmi çerçeve ve finansal kapsamanın da içinde bulunduğu birçok konu bu özel durum bağlamında değerlendirildi. Konferansın ikinci bölümünde, Taslak Politika Dokümanı ışığında Mevzuat ve Ticaret Esaslı Yorumlar başlığıyla iki panel düzenlendi.

Konferans sonrası Taslak Politika Dokümanına son şekli verilecek ve rapor konu hakkında çalışan kişi ve kurumlarla paylaşılacak.

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi

İNGEV – İPM işbirliği ve UNCHR desteği ile hayata geçen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin ikinci proje yönetim grubu toplantısı güçlü bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Suriyeli kanaat önderleri katıldı.  “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketlerin Türkiye’de İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek” konulu konferans serisinin 2. Proje yönetim grubu toplantısı açılış konuşmasını İPM Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman yaparken, günün moderasyonunu İNGEV Proje Direktörü ve Danışma Kurulu Üyesi Berk Çoker yaptı. Toplantının moderasyonlarını da İNGEV Danışma Kurulu Üyesi Renan Burduroğlu, İPM Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş yönetti.

 

Toplantıda Building Markets’ın yakın zamanda yayınladığı “Another Side to the Story” raporu ülke direktörü Işık Oğuzertem tarafından sunulurken ve Suriye Ekonomi Forumu/ İPM ve İNGEV’in birlikte hazırladığı mevzuat ve ticarete dair sosyal politika öneri paketi, Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Katılımcılar, iki farklı konuda fikirlerini moderasyonlara aktararak, öneri paketinin geliştirilmesine yardımcı oldular. Öneri paketi, 27 eylül tarihinde SALT Galata’da yapılacak konferansta bir kez daha katılımcılarla paylaşılarak, sonuçlandırılacak ve karar alıcılarla paylaşılarak, Türkiye’de Suriyeli Şirketlerin kapasite artırımı ve bu sayede Türkiye’de istihdam ve ekonomiye katkılarının genişletilmesi hedeflenecek.

 

Proje yönetim grubu toplantısına, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yetkinlik Müdürü Damla Taşkın, DEİK Ortadoğu & Körfez İş Konseyleri Bölge Koordinatörü Suzan Cailliau, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Sekreteri Arda Batu, TOBB Başkan Danışmanı Bahri Can Çalıcıoğlu, AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Program Yöneticisi Nejat Kocabay, Price Waterhouse Cooper (PwC) Vergi Hizmetleri Ortağı Bilgütay Yaşar, Hacettepe Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Direktörü  Prof. Dr. Murat Erdoğan, OXFAM Türkiye Direktörü Meryem Aslan, SurAkademi Başkanı Murat Bursa Sungur, Suriyeli İşadamları Derneği (SİAD) Başkanı Khaled Bablli, Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack, Suriyeli Girişimci Mojahed Akeel katıldılar.